Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) e-shopu Pyrostar.cz, se sídlem: Dolní Lánov 161, identifikační číslo (IČ): 05042224 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://pyrostar.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. CENY

Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Kupující provádí objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako objednávka“).

 
Při objednání zboží kupující vybere jednu z možných metod úhrady a způsob doručení.

DŮLEŽITÉ:

Zákazník, který objedná zboží v internetovém obchodě Pyrostar.cz prohlašuje, že splňuje stanovený věk pro nákup zboží dle požadavků uvedených kategorií.

Pyrotechnika prodávaná na Pyrostar.cz je rozdělena do tříd a kategorií nebezpečnosti, každý výrobek je v popisu třídou či kategorií označen.

Prodej zábavní pyrotechniky

 • a) kupující podáním objednávky stvrzuje, že dosáhl věku 15 let, pokud objednává pyrotechniku kategorie (třídy) I.
 • b) kupující podáním objednávky stvrzuje, že dosáhl věku 18 let, pokud objednává pyrotechniku kategorie (třídy) II.
 • c) kupující podáním objednávky stvrzuje, že dosáhl věku 21 let, pokud objednává pyrotechniku kategorie III.

Při objednání zboží kupující prohlašuje, že se seznámil s uvedenými podmínkami, že jim plně rozumí a souhlasí s nimi.

Objednávky s neplatnými informacemi (e-mail či telefon) se nemohou zpracovat, ověřit a jsou následně zamítnuty a zrušeny.

 

4. ÚHRADA ZBOŽÍ

Metody úhrady na Pyrostar.cz jsou:

 1. Platba předem bezhotovostně na účet prodávajícího č.: 2900996404/2010
 2. Platba osobně při převzetí zboží prodávajícímu
 3. Platba při dodání dobírkou prostřednictvím České pošty

Způsoby doručení zboží od Pyrostar.cz:

 1. Osobně v Dolním Lánově a okolí (zdarma po předchozí telefonické domluvě)
 2. Balíkem do ruky od České pošty

Při bezhotovostní platbě předem bude zboží odesláno v den následující po dni připsání částky na účet prodávajícího.


V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uvést variabilní symbol platby, kterým je číslo „ID objednávky“.

 

5. VZNIK KUPNÍ SMLOUVY

Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).


Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).


Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).


Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu lze vzájemně kombinovat jen se souhlasem prodávajícího.

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.
Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@pyrostar.cz .
V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 2 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující náklady spojené se zvoleným způsobem dopravy.

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontolovat neporušenost obalu zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. (Doporučujeme sepsat protokol s řidičem)

4. Dodací lhůta je zpravidla do 2 pracovních dnů od objednání, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat. Na přání umíme zboží doručit i následující den, tedy do 24 hodin, vyjímečně i o víkendu.

 

8. VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby prodávající nepoužité a nepoškozené zboží kupujícímu vymění za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu uvedenou v kontaktech. Náklady spojené s výměnou nese v plné výši kupující.

 

9. REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace prodávající vyřídí ku spokojenosti kupujícího individuální dohodou a samozřejmě v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem prodávající neručí. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.


Záruka se nevztahuje na:

 • vady vzniklé běžným používáním
 • nesprávným použitím výrobku
 • nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

 • informujte prodávajícího o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
 • zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na výše uvedenou adresu
 • do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a přiložte doklad o koupi reklamovaného zboží
 • prodávající reklamaci vyřídí co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.


Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení. Může požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Nevyhoví-li prodávající žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.


11. GDPR

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa: PYROSTAR s.r.o., Dolní Lánov 161, Lánov 543 41

Adresa elektronické pošty: info@pyrostar.cz

Telefon: +420 731 172 503

Jsme plátci DPH

DIČ: 05042224

 

V Dolním Lánově dne 26. září 2016